Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “deze Voorwaarden”) van DE EXPERTEN BV (hierna te noemen: “DE EXPERTEN”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

A. Diensten: alle door of namens DE EXPERTEN te leveren diensten.

B. Gebruiker: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit is van een persoonlijk inlogaccount teneinde gebruik te maken van de Online Diensten.

C. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van Online Diensten en die Gebruikers dienen te accepteren bij het aanmaken van een account.

D. DE EXPERTEN: de besloten vennootschap DE EXPERTEN, met zetel gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle), Vroegeinde 12, KBO 0740.619.051.

E. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door DE EXPERTEN aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van enige dienst of product, waaronder het leveren van Online Diensten en aanverwante onderwerpen.

F. Online Diensten: het leveren van online toegang tot programmatuur en/of content en Diensten, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van DE EXPERTEN.

G. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, met wie DE EXPERTEN een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan.

H. Order: een verzoek van Opdrachtgever aan DE EXPERTEN tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de levering van Diensten.

I. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van Diensten, waaronder door Opdrachtgever geaccepteerde Offertes en door DE EXPERTEN geaccepteerde Orders, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en).

J. Partijen / Partij: Opdrachtgever en/of DE EXPERTEN.

 

Afdeling 1 – Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met voorafgaande schriftelijke toestemming van DE EXPERTEN dan wel bij schriftelijke overeenkomst daarover tussen DE EXPERTEN en Opdrachtgever.

2. DE EXPERTEN heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. DE EXPERTEN zal een dergelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever communiceren.

 

Afdeling 2 – Voorwaarden Online Diensten

1. Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan door DE EXPERTEN geautoriseerde Gebruikers. Alvorens gebruik te kunnen maken van de Online Diensten, dienen Gebruikers akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

2. Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een afzonderlijk persoonlijk inlogaccount te worden aangemaakt.

3. Doorverkoop van inlogaccounts is niet toegestaan.

4. Verstrekking van inlogaccounts of inloggegevens buiten de kring van Opdrachtgever is alleen toegestaan na voorafgaand overleg met en goedkeuring door DE EXPERTEN. In geval van constatering door DE EXPERTEN van langdurige of veelvuldige overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel, behoudt DE EXPERTEN zich het recht voor om de levering van de Online Diensten op te schorten, met alle voorbehoud om schadevergoeding lastens de Opdrachtgever te eisen.

5. DE EXPERTEN verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de Online Diensten op de computersystemen van Opdrachtgever en haar Gebruikers; deze laatsten dienen zelf in te staan voor de technische vereisten van hun platform, zonder enige mogelijkheid van verhaal opzichtens DE EXPERTEN.

6. DE EXPERTEN spant zich te allen tijde volledig in om de levering van de Online Diensten op optimale wijze uit te voeren. Indien desondanks op enig moment sprake mocht zijn van onderbreking in de levering, geeft dit Opdrachtgever géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens is Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar betalingsverplichtingen jegens DE EXPERTEN.

7. De verplichting tot het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever en haar Gebruikers.

8. DE EXPERTEN is gerechtigd het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten (content) of delen daarvan uit te breiden, te updaten, aan te passen of te verwijderen.

 

Afdeling 3 – Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan DE EXPERTEN verstrekte gegevens, het gebruik van Diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en het gebruik daarvan. Opdrachtgever verplicht zich de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan DE EXPERTEN verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van die gegevens zal Opdrachtgever DE EXPERTEN direct daarvan op de hoogte brengen.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door DE EXPERTEN verstrekte gegevens en Diensten (geheel of gedeeltelijk), waaronder Online Diensten en Producten, aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE EXPERTEN.

 

Afdeling 4 – Betaling en vergoeding

1. Facturen van DE EXPERTEN worden weergegeven in een facturenoverzicht in de beheeromgeving van Opdrachtgever. De facturen worden op verzoek tevens toegezonden per e-mail.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever op of vóór de op de factuur vermelde betaaldatum te geschieden, teneinde Opdrachtgever toegang te verlenen tot het platform van DE EXPERTEN. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening, of opschorting van zijn betalingsverplichtingen jegens DE EXPERTEN, indien Opdrachtgever meent een aanspraak te hebben op DE EXPERTEN.

3. Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig.

4. Bij gebrek aan betaling van de facturen van DE EXPERTEN op de voorziene vervaldatum, is DE EXPERTEN gerechtigd de toegang tot Online Diensten per direct en zonder voorafgaande notificatie op te schorten. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag opnieuw niet voldoet, na het aflopen van een termijn van 8 dagen na deze aanmaning, heeft DE EXPERTEN tevens het recht de overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen met onmiddellijke ingang, dit onverlet de plicht van Opdrachtgever om aan zijn betalingsverplichtingen jegens DE EXPERTEN te voldoen.  Onverminderd de eventuele verbreking van de Overeenkomst, zullen vervallen en onbetaald gebleven facturen van DE EXPERTEN, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een nalatigheidsinterest berekend overeenkomstig de interestvoet voorzien in de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, vanaf de vervaldatum.  Tevens worden de facturen verhoogd met 10% op de hoofdsom ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor administratie- en incassokosten.

5. DE EXPERTEN is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

6. Bij live-opleidingen is annulatie mogelijk tot 5 werkdagen voor de start van de opleiding. U kan zich uiteraard door een andere persoon laten vervangen. Bij de online opleidingen wordt onmiddellijk toegang verleend tot de opleiding waardoor er geen mogelijkheid is tot annulatie.

 

Afdeling 5 – Geheimhouding, Non-concurrentie, Intellectuele eigendomsrechten

1. DE EXPERTEN verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie aangaande Opdrachtgever waarvan Opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat geheimhouding noodzakelijk is voor Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zal alle informatie die zij verkrijgt inzake commerciële, strategische en technische gegevens, kennis en/of andere informatie met betrekking tot DE EXPERTEN, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of inzage geven aan derden.

3. Van lid 1 en 2 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:

i) de informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de Overeenkomst,

ii) voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen,

iii) die informatie als gevolg van een daartoe strekkend bevoegd gegeven bevel of gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen, tenzij dat wettelijk of op grond van het bevoegd gegeven bevel of de betreffende gerechtelijke uitspraak verboden is.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zelf ofwel in samenwerking met derden werkzaamheden te (laten) verrichten die concurrerend zijn aan de Diensten en Online Diensten van DE EXPERTEN zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DE EXPERTEN.

5. Alle rechten van intellectuele eigendom (hierna: “IE-rechten”) die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Online Diensten, berusten uitsluitend bij DE EXPERTEN en/of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en/of content van de Diensten en/of Online Diensten van DE EXPERTEN te vermenigvuldigen en/of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE EXPERTEN.

7. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

8. In geval van schending van de bepalingen van onderhavige Afdeling, zal de in gebreke blijvende Partij, na hiertoe schriftelijk en aangetekend in gebreke te zijn gesteld door de andere Partij, zonder dat hieraan nuttig gevolg is gegeven binnen een termijn van 15 dagen, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 2.500,00 euro verschuldigd zijn per vastgestelde en aangetoonde inbreuk.

 

Afdeling 6 – Beperking van aansprakelijkheid, garantie, vrijwaring

1. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de Online Diensten van DE EXPERTEN worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services of garanties van DE EXPERTEN.

2. DE EXPERTEN doet geen uitspraak en geeft geen garanties van welke aard dan ook, m.b.t. geschiktheid van de Online Diensten voor enig bepaald doel.

3. Opdrachtgever verklaart DE EXPERTEN niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot welke claim van de Opdrachtgever dan ook die voortkomt uit het gebruik van de Diensten. Opdrachtgever vrijwaart DE EXPERTEN voor ieder aanspraak of claim van alle derde partij(en) welke voortkomen uit of door het gebruik van de Diensten.

4. Iedere aansprakelijkheid van DE EXPERTEN voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) een Overeenkomst met Opdrachtgever, is beperkt tot het maximumbedrag dat in dat geval onder de door DE EXPERTEN afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van DE EXPERTEN beperkt tot maximaal het door DE EXPERTEN in het meest recente contractjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag. DE EXPERTEN is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade of schade voortvloeiend uit het gebruik van haar Diensten en/of Online Diensten.

5. De beperking van aansprakelijkheid in het voorgaande lid komt te vervallen indien Opdrachtgever schade heeft geleden als gevolg van opzet of kwade trouw in hoofde van DE EXPERTEN.

6. De informatie in de opleidingen is geen juridisch advies. De on demand opleidingen zijn geruime tijd raadpleegbaar. Het is dus altijd mogelijk dat bij het bekijken van de opleiding bepaalde informatie achterhaald is door nieuwe wetgeving, recente rechtspraak en dus juridisch niet meer adequaat is. 

 

Afdeling 7 – Bescherming persoonsgegevens

1. Partijen sluiten een verwerkersovereenkomst waarin zij hun afspraken vastleggen aangaande de uitwisseling en verwerking van, alsmede de omgang met persoonsgegevens.

2. DE EXPERTEN verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar Gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk DE EXPERTEN en Opdrachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze. DE EXPERTEN doet dat onder eigen verantwoordelijkheid.

3. DE EXPERTEN verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers conform haar privacy policy, gepubliceerd op de website van DE EXPERTEN (www.de-experten.be).

 

Afdeling 8 – Termijn van de overeenkomst

1. De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot Online Diensten zijn overdraagbaar door DE EXPERTEN aan derden zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van DE EXPERTEN voortkomend uit de Overeenkomst dient te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DE EXPERTEN.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, is de Overeenkomst met DE EXPERTEN aangegaan telkens voor een jaar, ingaande op de dag van de eerste inlog op de website, waarbij de Overeenkomst jaarlijks stilzwijgend wordt hernieuwd voor eenzelfde duurtijd van een jaar, tenzij in geval van opzegging door een van de Partijen uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum.

3. De Overeenkomst met de Opdrachtgever zal van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling beëindigd zijn, in geval van faillissement of uitstel van betaling in hoofde van de Opdrachtgever, hetzij in geval van een andere procedure die tot discontinuïteit leidt in hoofde van Opdrachtgever. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is alsdan met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar.

 

Afdeling 9 – Slotbepalingen

1. Indien vast komt te staan dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen Partijen zich inspannen om de bepaling te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de te vervangen bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

2. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

3. Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst, deze Voorwaarden of van overeenkomsten die ter uitvoering van de Overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Translate »