Deel 1 – Privacy verklaring

Laatste aanpassing tekst: 5 oktober 2022

DE EXPERTEN BV is een onderneming die zich richt tot het aanbieden van online cursussen en opleidingen on demand. In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: GDPR). Met dit document willen wij u informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. deze verwerking.

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

 De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is DE EXPERTEN BV, in de persoon van mevr. Valesca LOUSBERG.  U kan ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail, telefoon of fax:

De Experten
Vroegeinde 12
2243 Pulle/Zandhoven
tel. +32 477 47 04 07
e-mail valesca@de-experten.be    

2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

 Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt zo, dat deze in overeenstemming is met de eisen die de GDPR stelt. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het gericht kunnen uitvoeren van de opleidingsmodules.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het organiseren van het aanbieden van onze dienstverlening (online cursussen/opleidingen/trainingen), facturatie en boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer, publicitaire doeleinden (waaronder evenementen en seminaries voor klanten, nieuwsbrief en netwerkactiviteiten), veiligheid, samenwerking met andere dienstverleners, rekrutering en selectie, kennisopbouw en –beheer.

Concreet betekent dit dus dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met:

In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van de volgende partijen, die in aanraking kunnen komen met jouw persoonsgegevens:

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in het kader van uw aanwezigheid op één van onze seminaries, dan geven wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en aanwezigheid) ook door aan de partner met wie wij het seminarie organiseren.

Wij hebben met deze verwerker(s) een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de manier waarop deze partijen met jouw gegevens moeten omgaan. Ze mogen jouw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.  De verwerkersovereenkomst(en) zijn op eerste verzoek in te kijken.

3. Rechtsgrond van de verwerking

 Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond, te weten: wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven, wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten, wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of deontologische verplichting vanuit een beroepsorganisatie, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang, of om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen.

De persoonsgegevens van wie met ons in een contractuele relatie staat (waaronder opdrachtgevers, klanten, personeel, dienstverleners,…) worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Met elke verwerker wordt evenwel een afzonderlijke overeenkomst gesloten, die raadpleegbaar is op eerste verzoek. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten. Het niet-verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken.

De persoonsgegevens van derden worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang enerzijds en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons cliënteel anderzijds.

De persoonsgegevens van de geadresseerden van onze nieuwsbrief worden verwerkt op grond van de gegeven toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken door uit te schrijven via de link vermeld onderaan de nieuwsbrief of door ons te contacteren op dieter@de-experten.be. Het inschrijven op onze nieuwsbrief impliceert toestemming met de verwerking van de daarbij aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (m.b.t. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) worden enkel verwerkt indien de betrokkene uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van de rechtsvordering, of bij een van de andere voorwaarden zoals opgenomen in de GDPR.

4. Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

We slaan de volgende persoonsgegevens op: e-mailadres, naam, wachtwoord, gegevens over de gevolgde cursus (bijvoorbeeld de inlogtijd, de gevolgde modules, de resultaten op de toetsen en de ‘samen leren’ groepen waaraan je deelneemt).

Ook verwerken we eventuele gegevens die je ons via e-mail, contactformulieren of ons supportsysteem toestuurt en analytische gegevens om het gebruik en de effectiviteit van onze website en e-mails te meten.

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

 Slechts een select aantal medewerkers binnen DE EXPERTEN is, indien dat noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding door hun arbeidsovereenkomsten. Geen enkele medewerker heeft inzage in je wachtwoord.

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens zijn de volgende: overheidsdiensten, ondernemingen en particulieren (klanten of opdrachtgevers), IT-dienstverleners, leveranciers, communicatiebureaus en andere dienstverleners waarmee DE EXPERTEN een samenwerking is aangegaan of dient aan te gaan in het kader van behoorlijke dienstverlening.

6. Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om op elk ogenblik informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden.

U kan onjuiste gegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen.

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting of een taak van algemeen belang die op ons rust.

U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in volgende gevallen: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, als er volgens u geen rechtmatig belang is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als wij de gegevens niet meer nodig hebben, en als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omdat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

U kan vragen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een derde over te dragen. De GDPR voorziet in een aantal beperkingen op dit recht.

U heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omdat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en bij direct marketing.

U kan al deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de in titel 1 vermelde contactgegevens. Wij moeten op basis van uw bericht in staat zijn uw identiteit te controleren, zodat een andere persoon uw rechten niet kan uitoefenen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw klacht behandelen. Ook bij vragen of opmerkingen m.b.t. uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons contacteren.

7. Inbreuk

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisname aan de toezichthoudende overheid vermeld in titel 9. In de melding worden alle volgens de GDPR verplichte gegevens opgenomen. Alle inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen worden door ons gedocumenteerd. Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover geïnformeerd.

8. Periode van bewaring

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website van DE EXPERTEN invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bewaren daarnaast je opleidings-/cursushistorie, zodat inzichtelijk is welke trainingen je gevolgd hebt en zodat je certificaten kunt downloaden. De leerhistorie wordt bewaard zolang je een account hebt voor de online leeromgeving van DE EXPERTEN. Het kan zijn dat de organisatie waarbij je werkt beslist om na afloop van het contract alle persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarmee worden al jouw gegevens onherroepelijk verwijderd.

9. Toezichthoudende autoriteit

Eventuele klachten kan u indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

Translate »